خریدار کتاب آموزشی

خریدار کتاب درسی

خریدار کتاب درسی

ما به هیچ وجه کتاب درسی نمی خریم خریدار کتاب دانشگاهی نیستیم.بلاشک  بیش از پنجاه درصد مردم در منزل بچه محصل در منزل داشته و هر کدام پس از اتمام دوره تحصیلی کتابهای خود را دیگر نیاز ندارند از اینرو بدنبال مرکز تحت عنوان خریدار کتاب درسی می گردند و…