ارسال کتاب فشم

خریدار کتاب در لواسان

خریدار کتاب در لواسان

قبل از اینکه راجع به موضوع خریدار کتاب در لواسان بپردازم .لازم می دانم چند خطی آموزنده راجع به بازار کتاب دست دوم خدمت شما توضیح دهم.نه تنها در تهران بلکه در سراسر این به هیچ وجه کتابهای شما را کتابفروشی های نو فروش نمیخرند.این جمله یعنی چی؟یعنی کتابفروشی که…